Bestilling og retur

Salgsbetingelser

1. Levering

Alle produkter som ikke kan hentes bør bestilles for levering på en firmaadresse mellom kl. 08.00 og 16.00. Da sparer du mye i fraktutgifter med våre fraktavtaler.
Avviker åpningstidene på leveringsadressen fra 08.00-16.00, må dette opplyses om ved bestilling.

2. Ekspedisjons- og miljøgebyr

Pt på kr. 68,- eks. mva. pr. faktura.

3. Varer som ikke kan leveres

Dersom det ikke er noen tilstede på leveringsadressen mellom kl. 08-16 når transportør er på stedet, fakturerer transportør et “bomturgebyr”. Denne kostnaden viderefaktureres deg som kunde 1:1, dersom vi ikke har informasjon om begrenset åpningstid/tilgjengelighet.

4. Mottak av varer

a) Dersom det er skader på emballasje ved mottak av vare, må dettes noteres på sjåførens kopi av fraktbrevet. Dette er et krav fra transportør, dersom de skal behandle en evt. senere reklamasjon om skader på selve varen.
b) Straks dette er gjort, dvs. samme dag, skal bilder av skadet emballasje sendes oss som avsender til e-post: ordre@wimpel.no.
c) Når varen pakkes ut på monteringsstedet, sendes så bilder av evt. skadet vare til oss på samme e-post.

For at vi og vår transportør skal kunne behandle reklamasjonen, er det svært viktig at rapporteringen gjøres i denne rekkefølgen.

5. Avbestilling av ordre

Avbestilling skal skje skriftlig. Avbestilling er uten kostnad om den mottas før ordren er pakket, klargjort for sending og/eller sendt. Skjer avbestilling etter dette, vil ordren bli tillagt et administrasjonsgebyr samt fraktkostnader tur/retur. Dette gjelder enten ordren handles av vårt lagerhotell eksternt eller varen er sendt direkte fra vårt plukklager på Grini Næringspark 1 i Bærum.
For at varen skal kunne taes i retur og krediteres, må emballasjen være i en slik stand at varen kan videreselges som nytt produkt. Den må derfor emballeres godt ved retur.
Les mer under “Retur” nedenfor.

6. Retur av varer

For at varen skal kunne tas i retur og krediteres, må varen være i original stand og sendes i original emballasje/innpakning, slik at den kan videreselges som nytt produkt. Kjøper/kunde er ansvarlig for at varen er godt pakket for returtransport.
Les mer under punkt 4 “Avbestilling/retur” nedenfor.

Garantiveiledning, retur og reklamasjon

Vi er grossist/totalleverandør, i hovedsak til profesjonelle ledd/marked, og opererer med regler gjeldende norsk lov innenfor disse kategoriene.

Wimpel har eiendomsretten til de solgte varene inntil kjøpesummen med eventuelt tillegg av renter og omkostninger i sin helhet er betalt (jf. Panteloven).

1. Garanti/reparasjon

 • Garantitiden løper etter norsk lov fra fakturadato, evt. datostempel og antall garanti-år for det spesifikke produkt.  Produkter som benyttes profesjonelt eller på måter som faller inn under dette, har 6 måneder garanti.
 • Enkelte produsenter har utvidet fabrikkgaranti. Dette er opplyst på wimpel.no under produktinformasjonen for de produktene det gjelder.
 • Force Majeure:
  Vi forbeholder oss retten til bortfall av utvidet fabrikkgaranti, dersom produsenten går konkurs, nedlegges eller videreselges. I slike tilfeller begrenses garantiansvaret til å omfatte garanti etter norsk lov.
 • Reparasjon eller sending av ny vare fra produsent kan ta inntil 2-8 uker.
  Ved garanti/reklamasjon, skal varen leveres der hvor den ble kjøpt. Dette gjelder for hele landet.
 • Som produsent og distributør er vi pålagt å utføre reparasjoner i garantitiden. Ønsker ikke kunden dette tilbudet kan varen tilbakeleveres/krediteres dersom samtlige komponenter returneres i original emballasje. Er varen brukt i mer enn 30 dager og emballasje ikke er tilfredsstillende for videresalg, krediteres ikke varen.
  Vi forplikter oss ikke til å kreditere en vare så lenge den kan repareres.
 • Skader som er forårsaket av feil oppbevaring eller håndtering på installasjonsstedet, dekkes ikke av garanti. Garantien dekker heller ikke skader forårsaket av feil bruk. Garantien dekker ikke skader, som et produkt med feil måtte forårsake eller kostnader som oppstår i forbindelse med bytte av produkt, kundens økonomiske tap, bortfall av inntekter eller andre indirekte kostnader.

2. Begrensinger i selgers erstatningsansvar

 • Selger (Wimpel) har intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt og krav fra tredjepart.
  Ansvarsbegrensningen gjelder ikke, dersom selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

3. Transportskader

 • Synlige transportskader på emballasjen er mottaker pliktig å rapportere til transportør på stedet.
  Dette kan gjøres ved å få transportør til å notere skaden på fraktbrevet, signere og utlevere en kopi til deg som mottaker.
  Mottaker kan nekte mottak, ved synlige transportskader. Da legges ansvaret for videre behandling på transportør, i stedet for på mottaker.
 • Transportskader som kommer til syne etter utpakking av varen skal rapporteres til selger (Wimpel) innen 3 døgn etter mottak av varen.

4. Avbestilling/retur

 • OBS! Retur av varer skal alltid avtales med oss på forhånd.
 • For at en vare skal kunne tas i retur og krediteres, må den være i original stand og sendes i original, ubeskadiget emballasje/innpakning, slik at den kan videreselges som nytt produkt. Ved ødelagt emballasje som umuliggjør videresalg, vil varen ikke kunne krediteres. Kjøper/kunde er ansvarlig for at varen er godt pakke for transport. Er produktet forseglet, vil det ikke kunne tas i retur, dersom forseglingen er brutt.
 • Retur skjer for kjøpers regning og risiko.
  Ved retur av varer som ikke skyldes feil fra vår side side, dekkes fraktkostnader tur/retur av bestiller/kunde. Vi er ikke butikk, men grossist/leverandør, og kunden kjøper varen direkte fra oss til grossistpris.
 • Ikke-lagerførte varer, varer som produseres på bestilling, varer som bestilles på spesialmål og varer som lakkeres i annen farge, tas ikke i retur.
 • Ved kreditering er størrelsen på krediteringen avhengig av tidsrom fra bestilling til retur av varen vesentlig. Varen må ikke være brukt og skal returneres i original emballasje uten skader, slik at den kan videreselges.
 • Administrasjonskostnader og handlingsgebyr på lager beregnes slik:
  1. Varer som er feilsendt av oss, hentes opp igjen av og oss og byttes i korrekt vare.
  2. Varer som ikke hentes av kunden på postkontoret innen 2 uker blir automatisk returnert til oss.
   Dersom kunden fortsatt ønsker varen, vil fraktkostnader for ny utsendelse bli fakturert.
   Ønsker kunden å heve kjøpet, vil kunden bli fakturert et administrasjonsgebyr på kr. 100,- pluss 25% av varens pris og frakt tur/retur (2 x frakt).
  3. Bestillinger som ikke er sendt ut fra lager og som annulleres skriftlig innen 24 timer, er uten kostnad.
  4. Alle senere avbestillinger belastes med et administrasjonsgebyr på kr 100,- eks. mva.
   I tillegg belastes fraktkostnader tur/retur dersom varen allerede er sendt. Handlingsgebyr kan også forekomme, om varen er sendt fra vår produsent.
  5. Varer som returneres fordi kunden ombestemmer seg innen fakturaforfall, tilbakebetales med 80% av varens kostnad.
  6. Varer som returneres etter fakturaforfall, men før 1. mnd. etter fakturadato, tilbakebetales med 75%.
  7. Returneres varen etter dette, tilbakebetales 50%.
  8. Administrasjonsgebyr på kr. 100,- eks. mva. samt fraktkostnader tur/retur påløper alltid.
   Varer eldre enn 1 år fra fakturadato tas ikke i retur.

Ved behov for hjelp eller ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss.